آموزش زبان انگلیسی سری 7

What is Reza doing here?

رضا اینجا چیکار میکنه؟

 

You aren't a good person.

تو آدم خوبی نیستی.

 

Hellen speaks in a friendly manner.

هلن صمیمانه صحبت می کند.

 

Isn’t this the largest building in this area?

آیا این بزرگترین ساختمان این منطقه نیست.

 

. Dont let the news get out

اجازه نده خبر به جا‌یی درز پیدا کند.

 

. He took a week leave

او یک هفته مرخصی گرفت.

 

. She has a heart feeling toward him

از او دل پری دارد.

 

. It occurred to me suddenly

ناگهان به ذهنم خطور کرد.

 

He had picked the most beautiful flower from this garden.

او زیباترین گل این باغچه را چیده بود.

/ 1 نظر / 21 بازدید
دلتنگ

سلام داداش اسماعیل...خوبی؟ممنونم ک سرزدی[گل][گل][گل][گل]