آموزش زبان انگلیسی سری 3

Please study here every day.

لطفا هر روز اینجا درس بخوان .

 

Please write a letter.

لطفا یک نامه بنویس.

 

What's the story?

جریان چیه؟

 

Lower your voice.

صداتو بیار پایین.

 

We saw you in the park at 5 o’clock last week.

ما شما را در پارک ساعت 5 هفته گذشته دیدیم.

 

There's no other option.

چاره ی دیگری نداریم.

 

We were forced.

مجبورشدیم.


I was teacher last year.

من پارسال معلم بودم.

 

But I feel sad for you.

اما دلم برات می سوزه.

 

Please be polite here.

لطفا اینجا مؤدب باش.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید